الف لام میم

الف لام میم

قسمت صد و چهاردهم – رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا در ادامه بخش قبل حکایتی را آغاز می کند که شیر ، گرگ و روباهی را برای شکار به سوی کوهستان همراهی می کند اما با طمع آنان مواجه می شود ..

قسمت صد و چهاردهم- رفتن گرگ و روباه در خدمتِ شیر به شکار

بسم الله الرحمن الرحیم شیر، گرگ و روباهی را همراهی می کند تا در کوهستان به شکارهایی دست یابند آن ها موفق می شوند اما شیر با طمع همراهان مواجه می شود

قسمت صدو سیزدهم- کبودی زدنِ قزوینی بر شانگاه صورتِ شیر و پشیمان شدنِ او به سبب زخمِ سوزن

بسم الله الرحمن الرحیم مولانا برای بیان وشرح اینکه در مسیر سلوک الی الله و مرید پیر بودن تحمل رنج ضروری است این حکایت زیبا را نقل می کند و در نهایت از بین بردن خود و نفس خود را در خدا راه رهایی می داند…